Online Services

Kingsford Securities PCL

e-Open Account with Kingsford

 ภายใต้ Regulatory Sandbox ธนาคารแห่งประเทศไทย

เปิดบัญชีด้วยตนเอง รวดเร็ว ปลอดภัย ไปกับคิงส์ฟอร์ด

  • ตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบกรมการปกครอง (DOPA) เพื่อการสร้างตัวตนในระบบเปิดบัญชี
  • ยืนยันเบอร์โทรศัพท์ผ่าน OTP
  • การยืนยันตัวตนผ่านระบบ National Digital ID (NDID ข้อมูลเพิ่มเติม)  โดยสามารถเลือกยืนยันผ่านผู้ให้บริการต่างๆ ทาง Mobile App ได้ (ข้อมูลเพิ่มเติม)
  • กรอกข้อมูลเอกสารต่างๆประกอบการเปิดบัญชีซื้อขาย  (ข้อมูลเพิ่มเติม)