บริการด้านการลงทุน

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

บริการตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ หมายเลข 15 ให้บริการด้านการเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์


โดยลูกค้าสามารถทำการซื้อขายได้ด้วยประเภท บัญชีเงินสด, บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) และบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance)

นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตอย่างทันยุคสมัย และครอบคลุม ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญของการให้บริการของบริษัทฯ เช่นเดียวกับการพัฒนาด้านบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจการลงทุน และทิศทางดัชนีตลาดหลักทรัพย์ประกอบการตัดสินใจลงทุนที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว