การฝากหลักประกันและการโอนเงิน

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

Bill Payment

การใช้บริการ Bill Payment

ลูกค้าสามารถใช้บริการชำระเงิน Bill Payment ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารพาณิชย์ได้ โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินกับทางธนาคารโดยตรง (ถ้ามี) และเมื่อทำรายการเสร็จสิ้นแล้ว ลูกค้าส่งหลักฐานการโอนเงินมายังส่วนชำระราคา ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ Email: settlement@kfsec.co.th

รหัสอ้างอิง 1 (Reference No. 1) โปรดระบุเลขบัตรประชาชนของลูกค้า จำนวน 13 หลัก
รหัสอ้างอิง 2 (Reference No. 2) โปรดระบุเลขที่บัญชีหลักทรัพย์ / บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ลูกค้าต้องการฝากเงิน จำนวน 8 หลัก
 
ธนาคาร รหัสบริษัท
(Comp Code)
วิธีการใช้บริการ
ATM Internet Banking Application เคาน์เตอร์ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ (SCB) 101-3-02041-9 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
กสิกรไทย (KBANK) 33805
กรุงเทพ (BBL) 55516
ทหารไทยธนชาต (TTB) 5297  
ยูโอบี (UOB) 3190  
หารไทยธนชาต (TTB) 2596
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) 2046