การฝากหลักประกันและการโอนเงิน

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

BATHNET

การใช้บริการ BAHTNET ของธนาคารแห่งประเทศไทย


ลูกค้าสามารถใช้บริการระบบ BAHTNET ของธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินกับทางธนาคารโดยตรง รายการละ 250 บาท จากนั้น ลูกค้าส่งหลักฐานการโอนเงินมายังส่วนชำระราคา ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ Email: settlement@kfsec.co.th