บริการด้านการลงทุน

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

Block Trade

Single Stock Futures

Single Stock Futures เป็นสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างสองฝ่ายโดยที่ฝ่ายหนึ่งจะทำการซื้อและอีกฝ่ายหนึ่งจะทำการขายโดยใช้หุ้นรายตัวเป็นสินค้าอ้างอิง


สาเหตุที่ต้องเป็น Block Trade

  1. เมื่อ Single Stock Futures มีสภาพคล่องต่ำ

  2. สามารถซื้อขาย Single Stock Futures ได้จำนวนมาก และในราคาตามที่ต้องก าร 

  3. ใช้ประโยชน์จาก Leverage ของ Futures ในการเพิ่มอัตราผลตอบแทน

ประโยชน์ ของการซื้อขาย Single Stock Futures แบบ Block Trade

  • เพิ่ม Purchasing Power ของนักลงทุน เนื่องจาก ใช้เงินวางมาร์จิ้นแค่ประมาณ 10-15% ของมูลค่าสัญญา

  • เพิ่มสภาพคล่องให้กับ Single Stock Futures

  • สามารถเพิ่มอัตราผลตอบแทนได้หลายเท่ากว่าหุ้นสามัญธรรมดา เนื่องจากใช้เงินในการวางหลักประกันต่ำกว่า

 

หมายเหตุ

คำนวณค่าใช้จ่ายซื้อขาย Single Stock Futures Block Trade

การเปิดสถานะ

วันเปิดสถานะ
หุ้นอ้างอิง
ราคาหุ้นอ้างอิงที่เปิดสถานะ *
แสดงการปิดสถานะ
หมายเหตุ :
1.ราคาฟิวเจอร์สขาเปิดไม่คิดดอกเบี้ยประกันการเปิดสถานะ
2.อัตราดอกเบี้ยปิดสถานะ Long และ Short  ขั้นต่ำ 3 วัน ไม่มีอัตราขั้นต่ำที่ 0.005 บาทต่อหุ้น
3.อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศจากตลาดอนุพันธ์ และชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (FI Club)
4.โปรแกรมนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนในการคำนวณราคาเบื้องต้นของ Block Trade Single Stock Futures เท่านั้น ไม่ถือเป็นการชี้ชวนหรือให้คำแนะนำใดๆ ราคาที่คำนวณได้อาจไม่ตรงกับราคาที่กำหนดโดยฝ่ายค้าหลักทรัพย์ซึ่งเป็นราคาที่ใช้ในการซื้อขายจริง