เกี่ยวกับบริษัทฯ

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการและผู้บริหาร

นาย สมชัย ไชยศุภรากุล
ประธานกรรมการ
นายสมสัก นนทกนก
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
พล.ต.ต.ชาคริต สวัสดี
กรรมการอิสระ
นายโชคอนันต์ รุ่งรัศมีวัฒนกุล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นายวุฒิพงษ์ วงศ์ภัทรกุล
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
นายประจวบ ศิริรัตน์บุญขจร
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายวิมุตติ สุขทิพยาโรจน์
กรรมการ