เกี่ยวกับบริษัทฯ

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการและผู้บริหาร

นาย สมชัย ไชยศุภรากุล
ประธานกรรมการบริษัท
นายสมสัก นนทกนก
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
พ.ต.อ.ชาคริต สวัสดี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
คุณโชคอนันต์ รุ่งรัศมีวัฒนกุล
กรรมการอิสระ
นายวุฒิพงษ์ วงศ์ภัทรกุล
ประธานกรรมการบริการ
นายประจวบ ศิริรัตน์บุญขจร
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายวิมุตติ สุขทิพยาโรจน์
กรรมการ (มีอำนาจ)