มุมความรู้ Highlight

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

กองทุน SSF และ SSFX

กองทุน SSF คือ?  

 

กองทุน SSF หรือ กองทุน Super Saving Fund    

กองทุน SSF หรือ กองทุน Super Saving Fund คือ กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว โดยพึ่งเริ่ม IPO เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมระยะยาวมากขึ้น และผู้ซื้อสามารถนำไปหักลดหย่อยภาษีได้ ซึ่งการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจะมุ่งเน้นให้กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงน้อยและผู้ที่เริ่มต้นวัยทำงานได้รับประโยชน์อยางเต็มที่ โดยทางปฏิบัติแล้ว ออกมาเพื่อแทนที่กองทุน LTF ที่จะสิ้นสุดการซื้อเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้ถึงสิ้นปี 2562 ในแง่ของการลงทุน กองทุน SSF จะสามารถลงทุนได้สินทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ(หุ้น หุ้นกู้ กองทุนดัชนี กองทุนทองคำ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ) ในขณะที่กองทุน LTF มีข้อจำกัดในการลงทุนโดยจะเน้นลงทุนในหุ้นไทย สำหรับการซื้อกองทุนรวม SSF จะทำให้ผู้ซื้อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุน SSF ที่ถูกกำหนดไว้ที่ 5 ปี (2563 – 2567) มีรายละเอียดเพิ่มเติมคือ ไม่กำหนดจำนวนขั้นตํ่าในการซื้อ ไม่บังคับซื้อต่อเนื่อง สามารถซื้อได้ไม่เกิน 30%ของรายได้ทั้งปี และไม่เกิน 200,000 บาท โดยเมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ (อาทิเช่น กองทุน RMF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เป็นต้น) จะต้องไม่เกิน 500,000 บาท และจะต้องถือครองเป็นเวลา 10 ปีนับจากวันที่ซื้อ(ต่างจากระยะเวลา 7ปีของกองทุนLTF)\\


กองุทน SSFX คือ?
กองทุน SSFX หรือ กองทุน SSF Extra เป็นกองทุนที่ออกมาเฉพาะกิจในปี 2563 เพื่อสนองต่อนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจพิเศษของกระทรวงการคลัง โดยเปิดให้ลงทุนในช่วงวันที่ 1เมษายน2563 – 30มิถุนายน2563 โดยมีส่วนต่างหลักจากกองทุน SSF อยู่ที่นโยบายการลงทุน และจำนวนที่นำไปลดหย่อนภาษี ซึ่งทีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.นโยบายการลงทุน ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น กองทุน SSF จะสามารถลงทุนได้สินทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ แต่กองทุน SSFX จะมีนโยบายการลงทุน คือ ลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน SET ไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2.จำนวนที่นำไปลดหย่อนภาษี กองุทนSSFX กำหนดให้ผู้ซื้อ ซื้อได้ไม่เกิน 200,000 บาท โดยสิทธิทางภาษีในส่วนนี้จะแยกออกจากวงเงินลดหย่อนจากซื้อกองุทน SSF และ กองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น หากผู้ซื้อซื้อกองทุน SSF 200,000 บาท และ มีสิทธิลดหย่อนจากกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ 300,000 บาท (รวมกันเป็น 500,000 บาท)ตามแนวทางปกติก็จะถือว่าเต็มจำนวนแล้ว แต่ถ้าซื้อกองทุน SSFX 200,000 บาท ก็จะสามารถได้ สิทธิทางภาษีรวม 700,000บาท เป็นต้น