การฝากหลักประกันและการโอนเงิน

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

การโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์

ลูกค้าสามารถโอนเงินผ่าน Internet Banking หรือ Application ของธนาคารพาณิชย์ มายังบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ เพื่อฝากเป็นหลักประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้

เงื่อนไขสำคัญที่ควรทราบก่อนการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์
  1. ชื่อเจ้าของบัญชีผู้โอนกับชื่อลูกค้าจะต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
  2. เลขที่บัญชีธนาคารของผู้โอนจะต้องเป็นเลขที่บัญชีที่ลูกค้าเคยแจ้งไว้กับบริษัทเท่านั้น
  3. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี)
  4. เมื่อทำรายการเสร็จสิ้นแล้ว ลูกค้าส่งหลักฐานการโอนเงินมายังส่วนชำระราคา ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ Email: settlement@kfsec.co.th
โดยบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ ชื่อบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)" ประกอบด้วย

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป บัญชีเงินฝากดังที่ปรากฏนี้จะใช้สำหรับการโอนเงินผ่าน Internet Banking หรือ Application ของธนาคารพาณิชย์เท่านั้น หากลูกค้าฝากเงินสดมายังบัญชีเหล่านี้โดยตรงที่เคาน์เตอร์ธนาคาร บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับฝากและลูกค้าจะต้องแสดงหลักฐานการฝากเงินฉบับจริงเท่านั้นจึงจะสามารถขอรับเงินคืนได้
 
ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์ (SCB) ถนนสาทร 101-3-01914-1
กสิกรไทย (KBANK) สีลมคอมเพล็กซ์ 784-1-00359-9
กรุงเทพ (BBL) สวนพลู 200-3-04889-5
ทหารไทยธนชาต (TTB) สำนักชิดลม 854-1-00802-8
กรุงศรีอยุธยา (BAY) ซิลลิคเฮาส์ 503-0-00200-4
ยูโอบี (UOB) สีลมคอมเพล็กซ์ 958-3-63032-1
กรุงไทย (KTB) ซิลลิคเฮาส์ 968-6-00022-4
ทหารไทยธนชาต (TTB) สีลมคอมเพล็กซ์ 255-1-00014-0
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) สำนักลุมพินี 889-1-01811-0
สาขาต่างจังหวัด
ไทยพาณิชย์ (SCB) เชียงใหม่ 468-0-36988-6
กสิกรไทย (KBANK) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี 561-1-00362-7