ข้อมูลหลักทรัพย์

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

Odd Lot

กรุณา Login เข้าสู่ระบบ เพื่อดูข้อมูลดังกล่าว หากท่านสนใจใช้บริการ สามารถสมัครใช้บริการได้ ที่นี้ 
 

Odd Lot

บริการข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นหน่วยย่อย โดยจะเป็นจำนวนหลักทรัพย์ซึ่งต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขายเช่น ในกรณีที่หน่วยการซื้อขายเท่ากับ 100 หุ้น หน่วยย่อยในที่นี้ หมายถึง หุ้นที่มีจำนวนตั้งแต่ 1 หุ้น ถึง 99 หุ้น