บริการด้านการลงทุน

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

เปิดจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2566

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CV) เปิดจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในวันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2566 

วิธีการจองซื้อ

  • จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่ 
  • จองซื้อด้วยการส่งเอกสารประกอบการจองซื้อ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ที่สำนักงานใหญ่ เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 11 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500